Teşrik Günlerinin Özellikleri

Kategori: Kurban Hakkında Yazılar | 0

Kurban bayramının birinci gününün haricinde kalan bu günler İslam’da ayrıcalıklı kabul edilen günlerden sayılmaktadırlar. İbn Abbas t Kur’an-ı kerim’de geçen “eyyamen malumat/ bilinen günlerin “zilhiccenin on günü”, “eyyamen madudat/ sayılı günlerin ise “teşrik günleri” olduğunu söylemiştir.[1] Diğer rivayetlerde ise İbn Abbas t’ın “malum günleri” de “teşrik günleri” şeklinde tefsir ettiği nakledilmektedir.[2]

[1] el-Beyhaki, Fedailu’l-evkat, Mektebetu’l-Minare, Mekke, 1410, s. 413

[2] Taberi, Camiu’l-beyan, Hicr, 2001, B.I, XVI/523