Şükür Kurbanı Nedir

Şükür kurbanı esasında Temettu veya kıran haccı yaparak umre ve hac ibadetlerini aynı yıl içerisinde ifa eden kişilerin kestikleri kurbana denmektedir. Bu kişiler Cenab-ı Hakkın kendilerine aynı yıl içerisinde iki büyük ibadeti birlikte yerine getirme nimetini bahşetmesinden ötürü ona şükretme gayesiyle kurban keserler ve akıtılan bu kan da şükür kanı olmuş olur.[1]

Bakara süresinde geçen “Artık her kim hacca kadar umre (nin sevabı) ile faydalan(may)ı (arzula) rsa kurbandan kolay(ın) a geleni (temettu’ kurbanı olarak kesmelidir)”[2] buyurmaktadır. Bu ayette bahsedilen kurban şükür kurbanı olarak da izah edilmiştir.[3] Bu kurbanın etinden faydalanmak İmam eş-Şafi’ye göre caiz değilse de biz Hanefilere göre caizdir.[4]

Bu ayetten mülhem olarak Allah U’nin sair nimetlerine karşı şükretmek kastıyla kesilen kurbanlara da “Şükür kurbanı” denilmiştir. Bu tarz kurbanlar nafile olarak değerlendirilir ve etlerinden istifade caizdir.

[1] Burhaneddin İbn Maze, el-Muhitu’l-burhani, Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut-Lübnan, 2004, b.I,  II/468

[2] Bakara, 196

[3] Muhammed Ali es-Sabuni, Revaiu’l-beyan, Mektebetu’l-Gazali, Dımeşk, Müessesetu Menahili’l-İrfan, Beyrut, 1980, B.III,  I/241

[4] Ebussuud, İrşadu’l-akli’s-selim, Mektebetu’r-riyadi’l-hadisiyye, Riyat,  I/324