Kurbanlık Hayvanlar Asgari Kaç Yaşında Olmalıdırlar?

Kategori: Kurban Soruları | 0

Kurbanlık sınıfına giren hayvanların yaş itibarıyla kurban olabilmeye elverişli olabilmeleri için “seniy” olmaları icap etmektedir.[1] Seniy de her sınıf hayvana göre değişecek bir vasıftır. Buna göre Devenin beş yaşını, sığırın iki yaşını bitirmiş olması gerekir. Keçi ve koyunda ise alt sınır bir seneyi doldurmuş olmalarıdır. Şu kadarı var ki koyun şayet altı ayını doldurup (ceza’)  yedi sekiz aylık olduğu halde bir yaşındaymış gibi gösterişli olursa kurban edilmesi caiz olacaktır.[2]

[1] Nasıruddin Ebu’l-Kasım es-Semerkandî, “el-Fıkhu’n-Nâfi” III/ 983-4 Mektebetu’l-Abikân, Riyat, 2000, B.I

[2] Muhammed b. Hüseyin et-Tûrî, “Tekmiletu’l-Bahri’r-Râik”, VIII/ 325 Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan, 1997, B.I