Kurbanın Lügat Manası

Kategori: Kurban Hakkında Yazılar | 0

Kurban sözlükte kendisiyle Allah Teâlâ’ya yakınlaşılan şeye söylenmektedir.[1]قرب (ka-ru-be) fiilinin mastarı olarak gelir ve yakınlaşma anlamını ifade eder. Padişahın yanında bulunan vezirlere de ona yakınlıklarından dolayı “kurban” denilir.[2]

İslami ıstılahta ise kurban; “Allah Teâlâ’ya yaklaşma maksadıyla belirli şartlar maiyetinde Kurban günlerinde kesilen hayvana” denilmektedir.[3] Günümüzde de daha çok yaygın olan mana kurban kelimesinin kesilecek olan hayvana söylenilmesidir.

 

[1]Muhtaru’s-Sıhah, s. 560, ka-ra-be md., el-Kamusu’l-Muhît, s. 158, ka-ra-be md.,

[2]İbnManzur, “Lisanu’l-Arab”, I/610, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan, 2013, B.II

[3]Mahmud Abdürrahim Abdülmün’im, “Mu’cemu’l-Mustalahâtve’l-Elfâzi’l-Fıkhiyye”, I/210, Daru’l-Fazile