Kurbanın Lügat Anlamı ?

Kategori: Kurban Hakkında Yazılar | 0

Kurban sözlükte kendisiyle Allah Teâlâ’ya yakınlaşılan şeye söylenmektedir.[1]  قرب(ka-ru-be) fiilinin mastarı olarak gelir ve yakınlaşma anlamını ifade eder.Padişahın yanında bulunan vezirlere de ona yakınlıklarından dolayı “kurban” denilir.[2] İslami ıstılahta ise kurban “ Allah Teâlâ’ya yaklaşma maksadıyla belirli şartlar maiyetinde Kurban günlerinde kesilen hayvana” denilmektedir.[3] Günümüzde daha çok yaygın olan mânâ; kurban kelimesinin kesilecek olan hayvana söylenilmesidir.

[1] Muhtaru’s-Sıhah, s. 560, ka-ra-be md., el-Kamusu’l-Muhît, s. 158, ka-ra-be md.,

[2] İbn Manzur, “Lisanu’l-Arab”, I/610, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan, 2013, B.II

[3] Mahmud Abdürrahim Abdülmün’im, “Mu’cemu’l-Mustalahât ve’l-Elfâzi’l-Fıkhiyye”, I/210, Daru’l-Fazile