Kurban Nedir, Ne Demektir?

Kategori: Kurban Hakkında Yazılar | 0

Kurban İle İlgili Kavramlar

  1. a) Kurban/Kurbet

Kurban sözlükte kendisiyle Allah Teâlâ’ya yakınlaşılan şeye söylenmektedir.[1]قرب (ka-ru-be) fiilinin mastarı olarak gelir ve yakınlaşma anlamını ifade eder. Padişahın yanında bulunan vezirlere de ona yakınlıklarından dolayı “kurban” denilir.[2]

İslami ıstılahta ise kurban; “Allah Teâlâ’ya yaklaşma maksadıyla belirli şartlar maiyetinde Kurban günlerinde kesilen hayvana” denilmektedir.[3] Günümüzde de daha çok yaygın olan mana kurban kelimesinin kesilecek olan hayvana söylenilmesidir.

  1. b) Ze-be-ha/Zebh/Zebiha

Zebh, boğazlamak, hayvanın boğazına bıçak vurup damarlarını kesmek demektir. Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da “zebiha” denir.

Tezkiye de boğazlamak manasındadır. Tezkiye dinde iki türlü olur. Birincisi; hakiki ve iradeli yapılan tezkiyedir. Bu, bir hayvanı usulü dairesinde keskin bir aletle boğazlamaktır. İkincisi ise; hükmî ve zorunlu tezkiyedir. Bu da bir avın aldığı yaradan ibarettir. Av, şartları dairesinde bu yaradan ölünce boğazlanmış sayılır.

  1. c) Ne-ha-ra/Nahr

Bir hayvanı göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarlarını kesmeye “Nahr” denir. Deveyi zebh etmek mekruh olduğu gibi, koyun ve sığır hayvanını da nahr mekruhtur.

  1. d) Ne-se-ke/Nüsük/Menasik

Genelde Allah’a yakınlık sağlayan her türlü ibadet ve taat, özelde Allah için kurban kesme anlamına gelen bir kavramdır.

Büyük İslam İlmihalinde bu terim hakkında şunlar kaydedilmiştir: Haccın farz, vacip ve sünnet olan herhangi bir fiiline: “nüsük” denir. Çoğulu: “menasik”tir. Bu tabir, esasen ibadet ve suyla bir şeyi temizlemek manasındadır.[4]

  1. f) Da-ha-ye/Uhhiyye/Tazhiyye

Kurban bayramında Hak rızası için kesilen kurbana “udhiyye”, bunu kesmeye de “tazhiye” denilir.

 

[1]Muhtaru’s-Sıhah, s. 560, ka-ra-be md., el-Kamusu’l-Muhît, s. 158, ka-ra-be md.,

[2]İbnManzur, “Lisanu’l-Arab”, I/610, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan, 2013, B.II

[3]Mahmud Abdürrahim Abdülmün’im, “Mu’cemu’l-Mustalahâtve’l-Elfâzi’l-Fıkhiyye”, I/210, Daru’l-Fazile

[4] Ömer Nasûhî Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Hac Çeşitleri.